มุมรางวัล และคนเก่ง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม Filezilla Client
Program Photoshop CS5
Program DreamwerCS5
Program Dreamweaver
Dreamweaver CS6
DreamweaverCS3
Sketup 2014
โปรแกรม corel
โปรแกรมการจับภาพ
โปรแกรม Camtasia Studio
:: เผยแพร่ผลงาน ( อ่าน 199)

ชื่อวิจัย           รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7  รายวิชามัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30231  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ชื่อผู้วิจัย         นายศุภชัย  ราชนู

ปีที่วิจัย           2558

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7  รายวิชามัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30231  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7  รายวิชามัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30231  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  3) เพื่อศึกษาทักษะภาคปฏิบัติของนักเรียนที่ได้รับการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7  รายวิชามัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30231  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7  รายวิชามัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30231  กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi  Experimental  Design)  ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design  ที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  จำนวน  32 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   (Purposive  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  

1)  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7  รายวิชามัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30231  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสุรวิทยาคาร จำนวน  12  เล่ม  

2)  คู่มือการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7  รายวิชามัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30231  รหัสวิชา ง15241  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 12  แผน  

3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7  รายวิชามัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30231   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 40  ข้อ  

       4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7  วิชามัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30231 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จำนวน  14  ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์โดยการคำนวณหาประสิทธิภาพ  (E1/E2)  หาค่าเฉลี่ย  (x)  ค่าร้อยละ  (P)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการทดสอบค่าที  t – test  (Dependent  Samples)

ผลการวิจัย  พบว่า  

1.  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7  รายวิชามัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30231  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  89.98/84.61  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสุรวิทยาคาร ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7  รายวิชามัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30231  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7  รายวิชามัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30231  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  มีทักษะปฏิบัติโดยรวมคิดเป็นคะแนนร้อยละ 92.22  อยู่ในระดับระดับดี

4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7  รายวิชามัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30231  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  ( x= 4.51, S.D.= 0.74)

 Post Date : 11 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมการเรียนการสอน
Learn On Moodle 4 มิถุนายน 2558
Google Online 24 มิถุนายน 2558
สื่อการเรียนรู้ ICT 22 กุมภาพันธ์ 2558
เผยแพร่ผลงาน 11 กุมภาพันธ์ 2559
ปฏิทินกิจกรรม
Learn On Moodle
Google Online
สื่อการเรียนรู้ ICT
เผยแพร่ผลงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
© copyright@2012 All rights reserved. Power by : admin