มุมรางวัล และคนเก่ง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม Filezilla Client
Program Photoshop CS5
Program DreamwerCS5
Program Dreamweaver
Dreamweaver CS6
DreamweaverCS3
Sketup 2014
โปรแกรม corel
โปรแกรมการจับภาพ
โปรแกรม Camtasia Studio
:: แบบทดสอบหลังเรียน มัลติมีเดีย ( อ่าน 3787)

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

1. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “มัลติมีเดีย”

ก. ชุดคำสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกันและช่วยจัดการข้อมูลที่นำไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ข. ชุดคำสั่งที่สั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ จัดเป็นโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมเฉพาะงาน

ค. การใช้สื่อที่หลากหลายช่วยในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

ง. การสื่อสารข้อมูลหรือสารสนเทศระหว่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการใช้งานอยู่ ณ ที่ต่าง ๆ

2. โปรแกรมที่เรียกว่ามัลติมีเดียต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อยกี่ชนิด

ก. 1 ชนิด

ข. 3 ชนิด

 ค. 6 ชนิด

ง. 8 ชนิด

 

3. การใช้มัลติมีเดียในยุคแรก ๆ เป็นการนำเสนอแบบทางใด

ก. แบบทางเดียว

ข. แบบสองทาง

 ค. แบบสามทาง

ง. ไม่มีข้อใดถูก

4. Interactivity หมายถึงข้อใด

ก. สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ให้และผู้รับ

ข. ระบบสมองของร่างกายมนุษย์ ทำหน้าที่ประมวลข้อมูลและสารสนเทศด้วยชุดคำสั่งที่ส่งเข้าไปให้ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ

ค. กระบวนการหลักที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำได้

ง. การนำเสนอแบบสองทาง และโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้สามารถเลือกชมตอนไหนก่อนก็ได้ และสามารถย้อนกลับไปกลับมาได้ตามความต้องการ

5. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการพัฒนามัลติมีเดีย

ก. กำหนดเป้าประสงค์

ข. ออกแบบเค้าโครงเรื่อง

ค. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานของมัลติมีเดีย

ง. ออกแบบส่วนรายละเอียดของงาน

6. ขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอน เป็นการเสริมสมรรถนะของงานไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของใคร

ก. ผู้พัฒนาสื่อ

ข. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในห้องคอมพิวเตอร์

ค. ผู้ใช้บริการในร้านคอมพิวเตอร์

ง. เจ้าของร้านคอมพิวเตอร์

7. การเขียน story board จัดอยู่ในขั้นตอนใด ของการออกแบบมัลติมีเดีย

ก. ออกแบบเค้าโครงเรื่อง

ข. การพัฒนา

ค. ออกแบบส่วนรายละเอียดของงาน

ง. การยอมรับของผู้ใช้

8. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า ภาพเคลื่อนไหว

ก. การนำเสนอแบบสองทาง และโต้ตอบกับผู้ใช้ได้

ข. ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค. ชุดคำสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกัน และช่วยจัดการข้อมูลที่นำ ไปสู่ ระบบคอมพิวเตอร์

ง. ชุดคำสั่งที่สั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานตามผู้ใช้ต้องการ

9. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเสียงที่ใช้ในระบบมัลติมีเดีย

ก. ช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดการสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ข. ช่วยสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามในเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ค. ในการนำเสนอต้องใช้เสียงที่เร้าใจและสอดคล้องกับเนื้อหาทำให้น่าสนใจ

ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดเป็นประโยชน์ของมัลติมีเดีย

ก. เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

ข. เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้

ค. เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้

ง. ถูกทุกข้อ
http://school.obec.go.th/khunrun/CAI/muntimedia/p2.html

แหล่งเรียนรู้ Dreamweaver
สอนทำเว็บ Dreamweaver CS3 5 มกราคม 2556
บทความทำเว็บไซต์แบบง่ายๆ 3 กุมภาพันธ์ 2556
เริ่มทำเว็บไซต์ 3 กุมภาพันธ์ 2556
การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี 3 กุมภาพันธ์ 2556
แบบทดสอบหลังเรียน มัลติมีเดีย 8 พฤษภาคม 2557
Dreamweaver Provision 24 มกราคม 2558
แหล่งเรียนรู้ Flash 5 สิงหาคม 2559
ปฏิทินกิจกรรม
Learn On Moodle
Google Online
สื่อการเรียนรู้ ICT
เผยแพร่ผลงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
© copyright@2012 All rights reserved. Power by : admin